OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GCM Polska Sp. z o.o.

§1. Postanowienia Wstępne
Definicje: Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
Sprzedający: Global Construction Materials Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 157A, 90-270 Łódź, NIP: 7252340466, REGON: 527677884.
Kupujący: Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nabywający towar.
Towar: Produkty oferowane przez Sprzedającego.
Umowa: Umowa sprzedaży Towaru zawarta między Sprzedającym a Kupującym.
OWS: Niniejszy dokument, będący Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.
Zakres stosowania: OWS są stosowane do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, chyba że Strony ustaliły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§2. Zawarcie Umowy
Umowa uważana jest za zawartą w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej.
Zamówienie powinno zawierać dane o ilości i rodzaju towaru, może być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawsze z podpisem i pieczątką Kupującego.
Oświadczenia i zapewnienia składane przez przedstawicieli Sprzedającego mają charakter wiążący tylko, gdy są potwierdzone w formie pisemnej.
Warunki umowy mogą być ustalane pocztą elektroniczną.

§3. Cena i Płatności
Cena Towaru jest określana w Potwierdzeniu Zamówienia i nie zawiera podatku VAT.
Płatności należy dokonać na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy  w ustalonym terminie od daty wystawienia faktury VAT.
Faktura wystawiana jest w chwili dostarczenia towaru pod wskazany w zamówieniu adres. 

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny zapłaci on Sprzedającemu odsetki ustawowe.
W przypadku utraty przez Kupującego ubezpieczenia należności w firmach ubezpieczających, Kupujący jest zobowiązany do wpłaty przedpłaty lub poniesienia kosztu rezygnacji z realizacji zamówienia, tj. zapłaty różnicy zakontraktowanej ceny sprzedaży a ceny na rynku w chwili rezygnacji, gdy cena rynkowa w chwili rezygnacji jest niższa niż cena zakontraktowana.

§4. Dostawa
Dostawa Towaru odbywa się na warunkach DDP (dostarczone, cło opłacone).
Dostawy realizowane są pod adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu, który musi być adresem pocztowym, gdzie Zamawiający będzie mógł pokwitować dostawę towaru.
Czynności związane z rozładunkiem dostawy leżą po stronie Zamawiającego.
Terminy dostaw każdorazowo podlegają potwierdzeniu przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od niego, w tym siły wyższej.

§5. Odbiór Towaru
Kupujący zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia Towaru pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru.
Reklamacje ilościowe są rozpatrywane, jeśli różnica wagi pomiędzy dokumentem WZ i Fakturą Sprzedającego jest większa 0,4% wagi całej dostawy.

§6. Reklamacje i Gwarancje
Reklamacje dotyczące stwierdzenia różnicy wagowej Towaru muszą być zgłoszone w terminie 7 dni od odbioru.
Kupujący celem rozpatrzenia reklamacji winien w ciągu 7 dni od stwierdzenia wady Towaru przesłać do Sprzedającego następujące dokumenty: opis wady, dokumentację fotograficzną, dokumentację filmową, dokumenty potwierdzające dostawę, dane umożliwiające identyfikację partii Towaru.
Po dostarczeniu dokumentów Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.
Towar może być objęty gwarancją producenta, o czym Sprzedający informuje przy zawarciu Umowy.

§7. Ochrona Danych Osobowych
Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

§8. Właściwość sądu, prawo.
Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Rejonowy w Łodzi.
Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

§9. Postanowienia Końcowe
W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia OWS, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc.
Zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.